Доходът на акция на Сирма Груп Холдинг нараства с 78,65% през 2017 година от 02.03.2018 г.

На 01.03.2018 Сирма Груп Холдинг оповести междинни консолидирани резултати от дейността на Групата през 2017 година, са в съответствие с вече оповестените очаквания, както и със стратегикоито ческите цели на Групата.

Постигнатите отлични резултати през изминалата 2017 година допринасят за изпълнението на обновената Стратегия за растеж на Сирма Груп Холдинг и поставените в стратегията цели /начало на изпълнението е 01.07.2017 година/.

Консолидирани междинни резултати 2016

BGN млн.

2017

BGN млн.

Y/Y
Приходи 41,583 52,037 25,14%
EBITDA 12,562 15,970 27,13%
Нетна печалба 3,669 6,191 68,74%

Общата стойност на консолидираните приходи от дейността за 2017 г. е BGN 52,037 милиона, което е с 25,14% повече от приходите през 2016 година. EBITDA отбелязва увеличение от 27,13% в сравнение с резултатите през 2016 година, достигайки BGN 15,970 милиона. В резултат на това Сирма Груп Холдинг отбелязва ръст 68,74% на консолидираната нетна печалба на годишна база през 2017 година, която достигна до BGN 6.191 милиона. Възвращаемостта върху собствения капитал /ROE/ също нараства значително, като отбелязва ръст от 62,12% в сравнение с миналата година и достига 5,82% през 2017 година. EBITDA маржът през годината е 30,69%. Маржът на нетната печалба отбелязва значителен ръст от 34,92% достигайки 11,92% през 2017. Това доведе до нарастване на „основния доход на акция“ /EPS/ на Сима Груп Холдинг от BGN 0.04 през 2016 година до BGN 0.07 през 2017 година или ръст от 78,65%.

Пълните междинни консолидирани отчети за дейността на Сирма Груп през 2017 година и съпътстващи документи може да разгледате в инвестиционната секция на сайта на дружеството www.sirma.bg .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *