Как един център за данни може да стане еталон за въвеждане на екологични и социални стандарти

Бизнес моделът на дейта центровете създава множество условия за устойчиво развитие, а това позволява както на тях, така и на клиентите, които ги използват, да следват много по-успешно принципите на т.нар. концепция ESG  (екология, социална отговорност и добро управление). Центровете за данни представляват модерни съоръжения с изключително добра свързаност и защита, където други компании разполагат свое оборудване или наемат такова, за да съхраняват фирмените си данни, приложения и други дигитални активи. Затова и фактори като енергийна ефективност са от особено значение за успешно развитие.

“Наличието на активна позиция и реални действия на една организация в посока на устойчивото развитие на индустрията и обществото може да гарантира огромните ползи за нея от приемането на ESG политики. Сред тях са – подобряване репутацията на марката, намаляване на оперативните разходи, повишаване на удовлетвореността, задържането на служителите. Това безспорно подпомага развиване на благоприятни и устойчиви взаимоотношения със заинтересованите страни, като им дава една нова перспектива” – споделя Георги Цеков, изпълнителен директор на българския център за данни Датикум.

Той посочва няколко начина, чрез които специфичните бизнеси като центровете за данни могат да помогнат за прилагането на най-добрите политики в областта на екологията, социалните дейности и доброто управление, сред които попадат стратегиите за енергийна ефективност, намаляване на отпадъците, социална отговорност, добро управление и др.

Енергийна ефективност

Прилагането на енергийно ефективни практики за намаляване на въглеродния отпечатък е част от корпоративната култура на все повече социално отговорни бизнеси. За целта от Датикум използват енергийно ефективен хардуер и системи за охлаждане, внедряват възобновяеми енергийни източници и оптимизират използването на енергия чрез виртуализация и автоматизация.

Сред практиките на центъра за данни са също оптимизиране на хардуерната инфраструктура за намаляване потреблението на енергия, използване на технологии за виртуализация за консолидиране на сървърите и намаляване броя на необходимите физически сървъри, оптимизиране на системите за охлаждане, което е от първостепенно значение за намаляване на потреблението на енергия, използване на възобновяеми енергийни източници, като слънчева, вятърна или водна енергия, което помага за намаляване на въглеродния отпечатък, както и автоматизация за оптимизиране потреблението на енергия чрез сензори за автоматично регулиране на охладителните системи. Всички тези подходи позволяват както на нея, така и на нейните клиенти да ограничават своя отпечатък върху околната среда.

Намаляване на отпадъците

Българският център за данни постига стратегиите си за намаляване на отпадъците чрез прилагане на практики за кръгова икономика. Това включва рециклиране, повторно използване на материали и прилагане на системи със затворен цикъл, които свеждат до минимум необходимостта от нови ресурси.

“В нашите бизнес операции често се сблъскваме с въпроса колко е важно намаляването на отпадъците. Това е критичен аспект от прилагането на ESG политики в центровете за данни. ИТ индустрията генерира значително количество електронни отпадъци, отпадъци от опаковки и други видове скрап от производството, внедряването и изхвърлянето на хардуерно оборудване. За да намалим отпадъците, нашият дейта център прилага принципа на кръговата икономика, който се представя най-просто чрез формулата на трите R (reuse, reduce, recycle – повторна употреба, редуциране и рециклиране)” – обяснява още Георги Цеков.

Повторна употреба, редуциране и рециклиране

Датикум рециклира старото си ИТ оборудване, включително сървъри, устройства за съхранение и мрежово оборудване. Центърът си партнира с компании, предлагащи повторно използване за нови приложения. Това може да включва използване на стари сървъри за съхранение, промяна на предназначението на мрежово оборудване, както и даряване на обновено оборудване на училища или организации с нестопанска цел. Центърът работи с доставчиците за намаляване на отпадъците по време на производствения процес, като например използване на екологично чисти материали, ограничаване на опаковките и оптимизиране използването на ресурсите с цел намаляване на цялостното въздействие върху околната среда.

Социална отговорност

Датикум участва в социално отговорни дейности чрез подкрепа на местните общности, инвестиране в обучение и развитие на служителите, както и чрез партньорство с организации с нестопанска цел за насърчаване на социални каузи. Компанията подкрепя зелена инициатива за засаждане на гора в близост до столицата на България.

Добро управление

Българският доставчик на облачна инфраструктура прилага справедливи и строги практики за управление, за да гарантира спазването на етичните и правните стандарти. Това включва създаване на прозрачност при събирането и използването на данни, прилагане на сигурни и проверени практики за киберсигурност, насърчаване на многообразието и приобщаването на хората.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *