КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ПЛАЩАНИЯТА

Разплащането между външнотърговските партньори може да се извършва, като се прилагат различни начини на плащане според условията на сделката.

Една от приемливите класификации на формите на плащане, употребявани при пазарната икономика, е следната:

1. Плащане в брой

а) плащане при поръчката

б) плащане преди доставката

в) частични (прогресивни) плащания.

2. Документарни акредитиви

а) плащане в брой при представяне на документите

б) плащане чрез акцепт при представяне на документите.

З. Документарни инкаса

4. Плащане след получаване на стоката и документите.

Плащане след определен срок.

Към тези форми някои причисляват и плащания с гаранции на банки, докато други считат банковите гаранции като отпускане на особен род банков кредит без действително отпускане на парични суми, а само (условно заангажиране на банките (авалов кредит). Подборът на формата на плащане, която се приема в договора между купувача и продавача, зависи от платежоспособността и платежоготовността на купувача, от положението на двамата контрагенти на пазара и от доверието между тях. Вземат се предвид също общите стопански условия в страната на доставчика и в страната на купувача. Купувачът се стреми към възможно най-малко ангажиране на собствените си средства, така че при неизменни цени и условия за доставка той предпочита форми на плащания, които отлагат плащането, ако не са налице колебания на валутата, в която ще се плати. Протвоположни са интересите на продавача, особено при доставка на трайни инвестиционни стоки. Той цели по възможност най-бързо възстановяване на оборотните средства, които е вложил в продаваните от него стоки, и поради това се стреми да включи някоя от формите на авансовото плащане в договора за доставка. Когато доставчикът изготвя някое специално съоръжение по определени изисквания от купувача.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *