КФН одобри проспекта за първично публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД

Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първичното публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД. Компанията и мениджърът на емисията ЕЛАНА Трейдинг планират старт на публичното предлагане в началото на месец септември 2015 г., което съгласно одобрения проспект ще продължи в рамките на един месец.

Според одобрения проспект, Предмет на публичното предлагане са до 18 491 858 броя обикновени акции, от които 16 000 000 нови акции и 2 491 858 съществуващи акции. Предлаганите акции са с номинална стойност 1 лев като първичното публично предлагане ще бъде успешно само ако бъдат записани и платени най-малко 8 000 000 акции с номинална стойност и емисионна стойност в диапазон от минимална цена 1.20 лв. до максимална цена 1.65 лв. всяка.

При очакваните средства от набирането, това ще бъде най-голямото IPO в България след това на Енемона през 2007 година. Търгуваните акциите са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно-прехвърляеми, дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

От Сирма Груп обявиха, че набраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в технологично и глобално бизнес развитие на компанията. SIN код на емисията акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД е BG1100032140.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *