Модули на счетоводния софтуер Мираж SQL

 

За нуждите на бизнесът и неговите операции е създаден специален финансово счетоводен софтуер Мираж SQL. Той е максимално опростен и с лесен достъп. Модулите, които оперира за счетоводство, фактуриране, ТРЗ, производство, импорт и криптирани фишове. Връзката с интернет е задължителна при използването му.

Модул „Счетоводство“ е функционалност, даваща възможност за създаване на индивидуален сметкоплан. Съдържа счетоводни операции – сторниране, копиране, корекция изтриване, данъчни документи – фактуриране и протоколи по ЗДДС, въвеждане по покупки и продажби, складови, банкови и касови документи, инвентаризации, справки по ЗДДС, счетоводни, финансови и търговски справки, счетоводни амортизации, САП и ДАП, автоматично генериране на годишни финансови отчети, трансфер между складове, трансфер на данни и много други опции, които не само улесняват работата на счетоводителя, но и допринасят до бързата организация на фирмата.

Модул „Фактуриране“ на счетоводния софтуер дава възможност за бързо и лесно издаване на фактури, проформа фактури, кредитни, дебитни известия, протоколи и други документи. За голямо удобство е заложена функцията за създаване на шаблони и бързо въвеждане на документи, в което се попълват само основните данни. Изключителна възможност е опцията за създаване на номенклатура за клиенти, контрагенти и доставчици, чрез която могат лесно да бъдат избирани от списък, при издаване на фактури. Модулът съдържа въвеждане и корекция на данъчни документи, задаване на произволен процент търговска отстъпка или търговска надценка за всяка сделка, печат и съхранение в PDF формат, изпращане на документи чрез email до клиенти, меню за автоматично генериране на Справка-декларация и Дневници за покупки и продажби по ЗДДС и още други възможни опции, които са отличен помощник за извършване на конкретната работа в този модул.

В модула „ТРЗ и Личен състав“ ви очаква функционалност за пълна амортизация на процеса за изчисляване на работните заплати. Съобразен е с изискванията на Трудовото законодателство на Република България. Модулът включва създаване на всички законоустановени типове договори, ведомости, месечни и годишни справки, фишове, служебни бележки, рекапитулации, НОИ: Декларации обр. 1 и 6, болнични към НОИ, статистически отчети, безкасово плащане, графици и други опции, свързани с дейността на ТРЗ и Личен състав.

Модул „Производство“ на финансово-счетоводния софтуер Мираж SQL обхваща процесите, свързани с доставките и поддържането на стоково-материалните запаси в дадено дружество. Функционалност „Складово стопанство“ е в пълна интеграция с модул „Счетоводство“, в чийто обхват влизат отчитане и следене на материалните запаси, работа с търговски отстъпки и надценки за всяка сделка, счетоводни операции за заприходяване и изписване на стоки, готова продукция и/или материални запаси, справки за наличности, издаване на фактури, складови и стокови разписки, проформи фактури в български лева или чужда валута, въвеждане, печат и осчетоводяване на отчет за продажби, калкулиране на себестойност по ГП и много други опции. Този модул е пряко свързан с производствената база и нужните документи за нея.

Модул „Импорт“ позволява прехвърляне и добавяне на информация от предишна програма и може да се използва за първоначално зареждане на данни. Лесно могат да се трансферират всички данни без да се въвеждат ръчно. Модулът съдържа импорт на артикули и контрагенти, импорт на документи в следните файлови формати – ТХТ формат, Exel формат, XML формат, CSV формат, импорт и експорт на документи в XML формат. 

Модул „Криптирани съобщения“ позволява изпращане на криптиран имейл с работен фиш на служител. Съдържа опции като настройка на фирма, настройка на имейл сървър, потребителски настройки, въвеждане на електронна поща на служител и на самата фирма. За да генерираме фиш на служител избираме „Служители и договори“ – „Месечни справки“ – „Фишове за заплати (разширени)“, има възможност за преглед и експорт. При избор на „Изпрати по e-mail“, фишът се изпраща на лицето. При разархивиране се отваря нов прозорец, в който пишем вече генерираната парола, за да се отвори фиша.

Различните модули на счетоводния софтуер Мираж SQL дават различни възможности на функционалност за по-лесна работа на служителите във фирмата.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *