Несъстоятелност на търговски дружества

Несъстоятелността е един от най-сложните етапи от живота на търговското дружество. Това е моментът, в който търговецът е принуден да прекъсне своята дейност, тъй като не може да посреща задълженията си към контрагенти. Законодателят е предвидил и възможност за оздравяване на дружеството, ако фактическите обстоятелства го позволяват.

Целта на комплицираната процедура е да се осигури възможно най-справедлив развой за кредиторите на дружеството, към които то е задължено и да се осигури възможност за заздравяване на предприятието на длъжника търговец.

Независимо дали сте от страната на дружеството в несъстоятелност, или на кредитор или длъжник на това дружество, експертното адвокатско съдействие със сигурност ще ви е от помощ. Често тук се касае за високи имуществени интереси, които трябва да бъдат защитени адекватно.

Що е то несъстоятелност на търговски дружества

Тя може да се разглежда по два начина – като състояние на търговеца и като конкретно съдебно производство. В първия случай се касае за състояние на неспособност на дружеството да посрещне имуществените си задължения, а във втория – за специално производство пред съда, което се открива при наличие на законовите предпоставки, насочващи към наличието на това състояние.

Търговската несъстоятелност може да се разглежда и като правен институт, т. е. система от законови норми, които уреждат отношенията при възникване на неплатежоспособност или свръхзадълженост (това по същество са и предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност на търговско дружество), споделят от SofLaw.bg.

Правилата за провеждане на производството по несъстоятелност са уредени в Търговския закон.

Правно съдействие от адвокат при несъстоятелност на дружество

Производството по несъстоятелност на търговски дружества изисква професионалното и компетентно съдействие на адвокат с опит в областта на търговското право. Такава помощ има определящо влияние върху конкретния развой на производството за бизнеса.

Адвокатът ще помогне да изградите стратегия на базата на проучване на цялостната ситуация, предоставяйки ясна и реалистична оценка за опциите пред дружеството ви. Неговата работа е да защити по най-добър начин правата и интересите ви, осигурявайки представителство основано на справедливата и балансирана защита на законовите права. Ще ви преведе през всяка стъпка от производството, разяснявайки конкретните възможности и насочвайки коя е най-изгодна за вас.

Производството по несъстоятелност е свързано със стриктно спазване на различни срокове и процедури. В случай, че не се придържате към тях, рискувате да загубите реални възможности за успешно преговаряне или да изложите бизнеса си на допълнителни правни усложнения, рефлектиращи върху имущественото му състояние.

Адвокатът ще се погрижи дружеството да изпълнява точно своите задължения и да се възползва от възможностите, които законът му предоставя в срок. В случай, че имате нужда от такъв адвокат, може да се обърнете към кантората SofLaw.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *