Осем начина, по които модерните ERP системи трансформират дистрибуторските фирми

През последните години компаниите от всички индустрии генерират все по-големи обеми от данни и все повече мениджъри осъзнават, че успехът им зависи в най-голяма степен от тяхното правилно управление и пълноценно използване. В сегмента на дистрибуторските фирми това правило важи с особена сила, поради спецификата на дейността, която налага ежедневна работа с големи обеми от фирмени и клиентски данни.

В отговор на това системите от клас ERP (Enterprise Resource Planning – управление на корпоративните ресурси) се променят с бързи темпове, позволявайки изграждане на фирмени политики, базирани на данните и създавайки нови възможности за бизнесите да превръщат данните в продажби. Сред най-важните предимства на модерните ERP системи в това отношение са предоставянето на цялостен поглед върху бизнеса, пълната проследимост на веригите на доставки, оптимизираното управление на склада, менажирането на разходите и паричните потоци.

360-градусов поглед върху дистрибуторската дейност

“ERP системите осигуряват пълна информация за състоянието на бизнеса на една дистрибуторска компания в реално време. Те допринасят за по-добрата комуникация между отделните звена в рамките на организацията и осигуряват единен източник на достоверна информация, еднакъв за всички отдели в нея” – обяснява Даниела Димова, маркетинг мениджър на българската софтуерна компания Тим ВИЖЪН България, която е сред първите внедрители на системи за управление на бизнеса у нас.

Пълна проследимост

Тя допълва, че ERP решенията подпомагат постигането на пълна проследимост на наличностите, цените и сроковете за доставки. Това позволява на дистрибуторите да постигнат по-добро планиране и управление на наличностите и веригите за доставка. Интегрираните в модерните ERP решения интелигентни асистенти използват натрупаната в системата информация, за да подпомогнат оптимизирането на поръчките към доставчиците и да съдействат за минимизиране усилията и разходите, свързани с доставките.

Оптимизирано управление на склада

Оптимизация на складовите процеси е ключова за постигането на добри резултати в дистрибуторския бизнес. В тази важна дейност ERP системите имат важна роля, тъй като предоставят информация в реално време не само за разполагаеми наличности и динамично постъпващи поръчки, но и за други значими параметри като срокове на годност, партиди, срокове и условия на доставка и ред други. В добавка, лесната интеграция на тези системи с решения като баркод четци и ръчни скенери позволя да се сведе до минимум ръчния труд, както и възможностите за допускане на грешки и неточности.

Оптимизиране на доставките

ERP решенията ефективно съдействат за по-прецизното управление на доставките към клиентите, както и за скъсяването на сроковете за изпълнение на поръчките. Всичко това има позитивен ефект върху самите взаимоотношения с клиентите, подобрявайки тяхната удовлетвореност и изграждайки високо ниво на лоялност, добавя още Даниела Димова.

Анализ и планиране

Правилният анализ на постигнатите резултати и базираните на тях прогнози и планиране са важна част от работата на добрия мениджър. В това отношение ERP системите представляват незаменим източник на данни, осигурявайки информация с високо ниво на достоверност. Съвременните решения за управление на бизнеса разполагат с вградени мощни инструменти за генериране на отчети и справки, както и лесно могат да бъдат интегрирани с външни софтуерни приложения за визуално представяне и анализ на информация от различни източници (Business Intelligence).

Управление на разходите

Системите за управление на бизнеса от клас ERP предоставя възможност и за улеснено проследяване и управление на преките и косвените разходи, свързани с дейността на фирмата. Тази информация може да послужи за основа при ключовото за дистрибуторите гъвкаво ценообразуване, дефиниране на търговски отстъпки, както и за прецизно планиране на промоционални и различни други търговски активности.

Управление на паричните потоци

Прецизното управление на паричните потоци е ключово за динамичната дейност на дистрибуторските компании. В това отношение ERP решенията значително улесняват бизнеса като предоставят инструменти за гъвкаво определяне и проследяване на кредитни лимити, падежи, просрочени задължения, лихви при просрочие и други, а интелигентните известия елиминират възможността за пропуск на просрочени вземания от контрагенти.

Спазване на търговските условия

С помощта на бизнес софтуера дистрибуторите не само могат лесно да управляват наличностите, а и да проследяват предоставените към клиентите рекламни материали, консумативи и др. С ERP системите лесно могат да се проследяват клиентските обороти, както и всички договорени с тях търговски условия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *