Проектът FORSEE определя най-благоприятния сценарий за развитие на дигиталното съдържание в Югоизточна Европа до 2025 година

Най-благоприятният сценарий за развитието на дигиталното съдържание (digital content) в Югоизточна Европа до 2025 г. преминава през следване на световните тенденции за отворен достъп до онлайн съдържание, развитие на стартъп екосистемата и навлизане на мобилни технологии и приложения за „добавена реалност“ (augmented reality) в образованието. Това става ясно от работата по пилотното за региона Форсайт упражнение в сферата на информационните и комуникационни технологии. То се осъществява в рамките на проекта „FORSEE – Регионален Форсайт в сферата на ИКТ за страните от Югоизточна Европа“ (FORSEE – Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries), който е съфинансиран от ЕС по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013“ (South East Europe Transnational Cooperation Programme). В проекта участват общо 13 организации от осем страни от региона. Български партньори по проекта са Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Министерството на образованието и науката (МОН).

Какво предстои?

Проектът FORSEE навлиза в своята финална фаза. Експерти в сферата на дигиталното съдържание от региона ще се съберат във Виена на 30 януари 2014 г., за да изработят заедно препоръки за развитие на сектора, които ще бъдат представени на държавните институции, академичните среди и бизнеса в Югоизточна Европа. В рамките на проекта експертите от осемте страни – участнички работят от началото на 2013 г., за да определят алтернативните варианти за бъдещо развитие на дигиталното съдържание в региона до 2025 година. След провеждането на две работни срещи са описани четири възможни сценария за развитие на този технологичен сегмент, след което от тях е избран най-благоприятният сценарий, наречен финално „Интелигентни обединения“ (SMART SEE COALITIONS), анализирайки неговия потенциален ефект върху четири критични аспекта: икономическо влияние, влияние върху образованието и изследователската дейност, потенциал на дигиталното съдържание да генерира сътрудничество в региона, както и социален ефект.

След като е избран най-благоприятният бъдещ сценарий, през последната фаза на пилотното Форсайт упражнение предстои експертите да идентифицират и да предложат подходящи политики, които биха спомогнали за осъществяването на този вариант за развитие на дигиталното съдържание през следващите десет години. Ще бъдат проведени и консултации с редица изтъкнати специалисти в тази сфера и представители на академичната общност от региона, а предложенията им също ще бъдат обсъдени по време на третата работна среща по проекта. Накрая препоръките ще бъдат дискутирани и на финалната конференция по проекта FORSEE, която ще се проведе в края на март 2014 година.

Повече за избрания сценарий „Интелигентни обединения“

Сценарият „Интелигентни обединения“ (SMART SEE COALITIONS) е избран от общо четири сценария за бъдещо развитие на дигиталното съдържание. Според него до 2025 г. страните от Югоизточна Европа ще превърнат в приоритет отворения достъп до дигитално съдържание и прозрачността при използване на обществени дигитални бази, следвайки международните тенденции и препоръките на Европейската комисия. Ключова роля при изготвянето на обществени политики ще играят прозрачността и иновациите, базирани на реално търсене. В сегмента на дигиталното съдържание ще се появят нови иновативни малки и средни предприятия, които ще предложат разнообразни услуги на потребителите от региона, използвайки и променяйки съществуващото съдържание или превръщайки се в локални партньори на глобалните играчи в сектора. Много от компаниите в региона ще се насочат към бизнес модели, ориентирани към услугите (service – oriented business models).

Влияние върху икономиката

Този сценарий ще улесни появата на нови стартъпи в сегмента на дигиталното съдържание, които ще успеят да използват местния човешки потенциал, за да създават иновативни дигитални продукти и услуги, в съответствие с глобалните тенденции в сектори като мобилните технологии, аналитичните решения, „облачните“ технологии, социалните медии, сегмента на „големите данни“ (big data) и т.нар. „Интернет на нещата“ (Internet of Things) – иновативна концепция, според която в бъдеще всички заобикалящи ни предмети ще бъдат свързани с мрежата. Все по-голям процент от работещите в региона ще бъдат заети в дигиталната и креативната индустрии, които ще предлагат все повече нови работни места. Секторът ще продължава да бъде доминиран от големи играчи, но скалируемостта на стартъпите ще нараства с бързи темпове.

Развитие на образованието и изследователската дейност

Отвореният достъп до дигитално съдържание ще спомогне за повсеместно развитие на образованието. Този процес ще бъде подкрепен и от навлизането на платформи от ново поколение, базирани на мобилни технологии, преносими устройства (т.нар. wearables – нов сегмент, който включва „умни“ очила, часовници и др.), както и „добавена реалност“ (augmented reality). Образованието ще стане по-социален процес и все по-често ще се осъществява под формата диалог или съвместни проекти, в малки групи от хора. Всичко това ще бъде възможно, поради свободния достъп до разнообразно образователно съдържание в интернет, генерирано както от страните от Югоизточна Европа, така и от други региони.

Потенциал на дигиталното съдържание да генерира сътрудничество

Очаква се до 2025 г. компаниите от региона да използват отворения достъп до дигитално съдържание, за да изградят ефективни международни връзки, увеличавайки по този начин своята конкурентоспособност в глобален план. Двигател на това сътрудничество ще бъде както разширяването на пазара и натрупването на критична маса потребители по пътя към излизане на световния пазар, така и опазване на културното наследство и научните ресурси.

Социален ефект

Секторът на дигиталното съдържание ще подпомага създаването на нови работни места за висококвалифицирани специалисти в региона, което ще окаже положително въздействие върху намаляване на социалното напрежение в региона. Обучението през целия живот и обновяването на уменията в сектора ще осигури компетентна работна ръка за растящата локална технологична индустрия и ще ограничи миграцията на висококвалифицирани специалисти. Новите услуги в сферата на дигиталното съдържание, съчетани с напредъка на машинния превод (machine translation), обработката на естествен език (natural language processing) и изкуствения интелект (artificial intelligence) ще спомогнат за включването на по-старото поколение в обществения живот и премахване на „дигиталното разделение“ в самия регион.

Повече информация за проекта FORSEE:
Интернет страница на проекта: http://www.forsee.eu/
Профили на проекта в LinkedIn и ePractice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *