Рейтинговата система на българските висши училища – начин за привличане на повече чуждестранни студенти в България

Рейтинговата система на висшите училища в България ще допринесе за повишаване на привлекателността на българските образователни институции сред чуждестранните студенти от Централна и Източна Европа, както и от други региони. В перспектива това може да превърне страната ни от „износител на мозъци“ в предпочитана дестинация за млади, интелигентни хора, които да добавят стойност към обществото и икономиката ни. Рейтинговата система засилва конкурентноспособността на висшите училища чрез своята прозрачност, всеобхватност и обективност на представените 77 показатели за оценка. Тя е стимул за задълбочени анализи и модернизиране на механизмите за управление във висшите училища. По този начин институциите за висше образование изграждат своя имидж в публичното пространство и стават видими и ясно разграничими от кандидат-студентите. Системата създава предпоставки за допълнително финансиране на висшите училища, обвързано с качеството на учебния процес, научните постижения и реализацията на завършилите.

Рейтинговата система е достъпна на адрес rsvu.mon.bg. Тя е създадена с цел да улеснява избора на кандидат-студентите, позволявайки им да получат обективна информация за перспективите при избор на висше училище, специалност и сфера на професионална реализация. Третото издание беше представено само преди дни. То съдържа разнообразни индикатори, подредени в шест групи – „Учебен процес“, „Научни изследвания“, „Учебна среда“, „Социално-битови и административни услуги“, „Престиж“ и „Реализация и връзка с пазара на труда“. В системата е използвана информация от различни централизирани регистри, от базите на висшите училища, от анкети със студенти, преподаватели и работодатели. В рамките на изпълнение на проекта е предвидено да бъдат представени още две годишни класации. Сайтът на системата е двуезичен – на български и английски език, което улеснява достъпа на чуждестранните кандидат-студенти.

Рейтинговата система на висшите училища в България е актуализирана в рамките на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, изпълняван от дирекция „Висше образование” на Министерството на образованието и науката, реализиран от Консорциум „ИОО-МБМД-С”, състоящ се от Институт „Отворено общество“ – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и българската софтуерна компания Сирма Солюшънс, част от Сирма Груп.

„Системата е първата по рода си у нас и има потенциала да промени изцяло начина, по който се сформира общественото мнение за висшите училища в България, мотивирайки техните ръководства, да бъдат проактивни и да инициират положителни промени. Кандидат-студентите и всички останали заинтересувани страни на практика вече имат инструмент, с който да оценяват обективно перспективите при завършване на дадено висше училище. Рейтинговата система вече се възприема положително от обществото и според мен скоро може да се превърне в ключов фактор за формиране на висшето образование у нас, превръщайки го в притегателен център за млади хора не само от България, а и от целия регион“ – убеден е Асен Нелчинов от Сирма Солюшънс.

Повече за Сирма

Сирма Груп Холдинг е най-големият български технологичен холдинг с 22 годишна история и доказан опит в създаването на нови бизнеси на знанието. Някои звена в Сирма са дори сред глобалните лидери в своите сектори, а други са водещи технологични фирми в България.

В основата на този успех е силният фокус върху познанието и иновацията като главна добавена стойност за бизнеса и обществото, както и ангажираността на Сирма към нуждите на клиентите, партньорите и служителите си. Всеки от бизнес звената на Сирма съчетава компетентност и гъвкавост в своята специфична област с подкрепата и инфраструктурата на целия холдинг, което дава допълнителни предимства за клиентите, както и за служителите с предприемачески дух. Днес групата се ръководи от същите хора, които са я създали и развивали през годините, доказвайки своята компетентност в сферата на информационните технологии и управлението. Сирма особено цени своя човешки потенциал – собственици в компаниите са десетки от служителите, допринесли със своя труд и креативност за успеха.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *