“Сирма Груп Холдинг” АД ще изплаща извънреден дивидент

Българската софтуерна компания “Сирма Груп Холдинг” АД планира да изплати на акционерите си извънреден шестмесечен дивидент. Това става ясно от покана за свикване на извънредно общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 9 ноември в София. На него ще бъде прието изменение на устава, с което ще бъде регламентирано, че компанията ще има право да изплаща междинен дивидент при спазване на всички законови условия.

“Сирма Груп Холдинг” АД планира да разпредели между акционерите си 889 135,08 лева. Това се равнява на почти 90% от печалбата си за първите шест месеца на годината, която е 998 372,2 лева. Размерът на дивидент на акция е 0,015 лева. Такъв ще могат да получат всички лица, които са вписани в Централния депозитар като лица с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание.

Припомняме, че в изпълнение на взето решение от Общото Събрание на Акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД от 24.06.2022 г. дружеството изплати дивиденти на своите акционери по емисия ISIN: BG1100032140 през август 2022 година. Изплатените тогава дивиденти са за 2021 г., като общата им сума възлиза на 1,4 милиона лева или бруто 0,0236 лева на акция.

Допълнителна информация относно поканата за извънредно общо събрание, както и за условията за изплащане на дивидент, можете да прочетете на страницата на дружеството: https://investors.sirma.bg/investors/shareholders-meetings.html .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *