„Сирма Солюшънс“ изпълни проект за изграждане интегрирана информационна система на НАП

Проектът беше изпълнен в периода 26.07.2013 – 21.05.2014 г. съгласно договор № А11-31-9/16.02.2012 г., сключен между НАП и УО на ОПАК. Основна цел на проекта беше да се подобрят услугите, предоставяни от НАП за гражданите и бизнеса и да се повиши общественото доверие и имиджа на Агенцията като модерна, гъвкава и високотехнологична администрация.

В рамките на проекта, „Сирма Солюшънс“ АД изпълни дейности, свързани с обследване и анализ на състоянието на инфраструктурата, информационните системи и електронните административни услуги, предоставяни от Агенцията. Целта на анализа беше да се установи нивото на съответствие с нормативната рамка и принципите за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Вторият етап на проекта беше свързан с подготовка за привеждане на анализираните компоненти в съответствие с гореописаните изисквания и добри практики. През този етап бяха създадени и съгласувани и основни стратегически и оперативни документи, включващи мерки и препоръки за достигане до идентифицираното желано състояние.

„Сирма Солюшънс“ АД притежава дългогодишен опит в реализирането на проекти по оперативни програми на ЕС. Проектът за изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП, в съответствие с принципите на електронното управление беше поредният успешно натрупан опит за нас в сферата на сътрудничеството с българската държавна администрация. Проектът беше отчетен като изключително успешен, както от нашата компания, така и от възложителя НАП, с което затвърдихме репутацията си на доверен и отговорен партньор, в очакване на нови предизвикателства и възможности за сътрудничество.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *