Сирма с одобрен Проспект от КФН

 

На 12.06.2018 г. с решение № 585-Е, Комисията за Финансов Надзор одобри Проспекта за вторично публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД. Упълномощеният инвестиционен посредник и мениджър обслужващ увеличението на капитала е “Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД.

 

Според одобрения Проспект, предмет на публичното предлагане са 39 573 679 броя нови, обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Публичното предлагане ще бъде успешно само ако бъдат записани и платени най-малко 19 786 839 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев всяка.

 

Търгуваните акциите са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно – прехвърляеми, дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

 

Набраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в технологично и глобално бизнес развитие на компанията.

 

ISIN код на новата емисията акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД е BG1100032140 с тикер SKK.

 

„Сирма Груп Холдинг“ АД е холдингова компания с над 25 годишна история и е една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа. В групата работят над 300 опитни софтуерни специалисти, които са реализирали стотици успешни проекти на пет континента. Сирма има експертиза и дългосрочни клиенти в някои от най-иновативните сфери на софтуерната индустрия: семантични технологии, изкуствен интелект, ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence), финансови, банкови и разплащателни услуги, електронно правителство.

 

Повече за “Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД
“Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД  е водеща небанкова финансова институция на българския капиталов пазар, която вече 27 години заема водеща позиция в търговията на финансови пазари и инвестиционното банкиране. Компанията е позната като дългогодишен лидер в набирането на финансови средства чрез публично предлагане на корпоративни акции.

 

Акции на „Сирма Груп Холдинг“ се предлагат на Българска Фондова Борса от 2015 г., когато успешно бе реализирано първото публично предлаганe.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *