Според водещата финансова агенция ЕОС Матрикс времето е решаващ фактор за успеха при събирането на вземания

ЕОС Матрикс е специализирана агенция за събиране, управление и изкупуване на вземания. Тя оперира на българския пазар от повече от 15 години. Част е от финансовата група EOS Group, която предава своя над 43-годишен опит в събиране на вземания и над 30-годишен опит в изкупуване на вземания на своите над 60 дъщерни компании, базирани в 26 държави. EOS обслужва над 20 000 клиента по света, а общо 7 500 служители прилагат международно признати добри практики за работа.

ЕОС Матрикс стартира своята дейност в скромен състав, но с уверени стъпки и много работа се доказва като надежден и сигурен партньор. Днес агенцията разполага с два офиса в страната и екип от 350 висококвалифицирани специалисти. Един от движещите фактори в дейността ѝ е вътрешният етичен кодекс, от който служителите се водят при ежедневния си контакт с просрочилите клиенти. В работата си те се стараят, прилагайки всички установени добри практики, да предложат решение за справяне със задължението по най-бързия и разумен начин.

С натрупването на опит и специализация в областта на управлението на вземания, ЕОС Матрикс става надежден партньор на телекоми, търговски компании, ютилити, банкови и небанкови финансови институции. Клиентите на компанията често се допитват до мнението на експертите по събиране на вземания относно различни методи и подходи при управление на вътрешния им процес. През годините ЕОС Матрикс провежда множество обучения за събиране на вземания и комуникация с клиенти на вътрешните екипи на водещи банки и търговски компании.

Защо е важно събирането на вземания навреме? Просрочените задължения влияят негативно на цялостния икономически цикъл. Високият процент несъбрани вземания в една компания влошава нейната ликвидност, а това от своя страна принуждава фирмите да замразят инвестициите или да намалят работните места. Отделно, за кредиторите става трудно да обслужват своите собствени задължения. Ето защо ЕОС Матрикс съветва да не се чака прекалено дълго, преди да бъдат потърсени нередовните платци, тъй като бързото разрешаване на такива казуси е в интерес на всички страни, включително на просрочилите клиенти, чийто дълг няма да бъде утежнен с допълнителни лихви и такси за забава. Според най-голямата колекторска агенция в България, ЕОС Матрикс, ако се предприемат действия по събиране в срок до един месец от настъпване на просрочието, вероятността вземането да бъде събрано обикновено е над 70%. Колкото повече време минава, шансът за успешно събиране на вземането намалява. При „стари“ просрочия клони и към 0%. Затова от ЕОС Матрикс съветват всички компании, възможно най-бързо след появата на просрочени вземания, да потърсят експертната помощ на колекторска агенция. Това, от една страна, ще им помогне да повишат ликвидността на компанията, а от друга – ще освободи ценен ресурс, който може да бъде насочен към основната им дейност. А по отношение на просрочилите клиенти, в разговорите си с тях служителите на ЕОС Матрикс се стараят да ги информират за всички техни права и задължения, произлезли от отношенията им с техния кредитор и да им предложат решение, съобразено с индивидуалния казус.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *