Стартираща компания предлага на администрацията блокчейн инфраструктура за тестване на ползите от технологията

 

Българската компания ReCheck предлага да предостави безвъзмездно на държавната администрация блокчейн инфраструктура и тестова среда за пилотни проекти в областта на сигурно съхранение и управление на данни. Предложението включва прототипно решение за създаване на криптирани записи на документи и данни, регистрацията им в частна блокчейн мрежа, както и инструменти за удостоверяване на автентичност и непроменяемост на информацията.
Разработените функционалности и софтуерни библиотеки са отлична възможност за тестване на хипотези относно стойността и предимствата на блокчейн технологията в държавната администрация в България. При успешно използване на платформата на ReCheck чрез серия от експерименти в контролирана среда, биха могли да се дефинират области на приложение на блокчейн технологията в различни сфери на публичния сектор и да се разработи пътна карта за пилотни проекти.

 

Блокчейн технологията предлага нова инфраструктура за изпълнение на транзакции в сигурна среда на прозрачност и проследяемост. За правителството на Република България и за държавната администрация това е възможност да бъде направен скок в електронното управление и да се мигрира постепенно към нова система за документооборот, удостоверяване на факти, предоставяне на електронни услуги и дигитализация на хартиени документи. Това е шанс България да постигне прогрес в цифровото управление на процеси и данни чрез нова технологична обезпеченост.

 

Предимства на технологията:

 

 1. Сигурност – веднъж регистрирани транзакции не могат да бъдат манипулирани, изтривани или редактирани.
 2. Автоматизация – чрез т. нар. “смарт договори” може да бъде постигната автоматизация при изпълнението на транзакции, като се гарантира конкретен резултат при действия на потребители.
 3. Ефективност – намалява се необходимостта от междинни звена и служители, които да обработват ръчно данни, да взаимодействат с хора или да участват в процеси на административно обслужване.
 4. Прозрачност – пази се пълна история на документооборот, достъп до данни, записани факти и други действия на потребителите.
 5. Синхронизация и децентрализация – блокчейн предлага идеална споделена инфраструктура, чрез която различни звена на администрацията участват в една мрежа на изпълнение на транзакции и се синхронизира обмена на информация между тях.
 6. Дигитализация – създаване на сигурни електронни идентичности но документи чрез криптографски методи и изпълнение на електронни транзакции с тези документи в сигурна среда.

 

Примерни области на приложение:

 

 • Ускоряване и улесняване на обмена на информация и документи между различни звена на държавната администрация, заради предимството от работа в една обща мрежа.
 • По-сигурна и ефикасна инфраструктура за пълно проследяемост и контролиране на произход, съставки и характеристики на хранителни и други продукти.
 • Намаляване на злоупотреби и измами при издаване на шофьорски книжки, технически прегледи, контрол на движение по пътищата. Включително дигитализация на шофьорски и сервизни книжки, документи за технически преглед и други.
 • Издаване на електронни удостоверения, сертификати и други документи, които потвърждават истинността на факти.
 • Подобряване на административното обслужване на граждани и фирми чрез дистанционен и електронен обмен на документи – включително подаване на заявления, получаване на документи и др.
 • Подобряване на ефективността при осъществяване на контрол и мониторинг при вноса, транспортирането и съхранението на стоки.
 • Сигурно управление на достъпа до електронно медицинско досие и добавянето на данни в него.
 • Защита на продукти с определен произход и регистрирани географски означения.

 

 

*Блокчейн е мрежа от компютри, които изпълняват транзакции помежду си и записват историята на тези транзакции в блокове от данни. Тези блокове се запазват хронологично и са свързани един с друг по начин, който изключва възможностите да си изтриват или променят записаните в тях транзакции. Всички компютри (възли) в тази мрежа пазят пълната история от транзакциите и следят дали новите транзакции отговарят на утвърдените правила за функциониране на мрежата. Технологията доби популярност чрез криптовалутите, но намира приложение в много сфери от публичните услуги и бизнеса.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *