2013 г. ще е годината на софтуера за управление на бизнес процесите – BPM (Business Process Management)

Икономическата рецесия, появата на нови „облачни“ (cloud) технологии и нарастващите регулации в много сектори през последните години изведоха на преден план един нов клас корпоративни софтуерни системи – BPM (Business Process Management – управление на бизнес процесите). Те представляват софтуерни продукти, чрез които се дефинират процесите, протичащи в една компания, включително тяхното визуализиране, управление, анализиране и бъдещо развитие.

Днес този тип решения са в по-добра позиция от всякога. Икономическата среда е изключително динамична и организациите оценяват все по-високо онези технологии, които могат да им помогнат да бъдат по-гъвкави, да дефинират и променят лесно своите бизнес процеси, да отговарят на пазарните флуктуации и на изискванията на появяващите се нови и нови регулации. Очаква се през следващите пет години обемът на този сектор да надмине 5 млрд. щ. долара, като ръстът ще бъде движен основно от навлизането на нови „облачни“ модели за предлагане на BPM решенията, навлизането на версии за мобилни устройства, нови модели на лицензирането им и тяхното по-лесно адаптиране към специфични изисквания на всеки конкретен клиент. Всичко това позволява проекти за внедряване на BPM софтуер да се осъществяват във все повече малки и средни фирми, а решенията от този клас да попадат все по-често в полезрението на ИТ мениджърите.

„Повишеното търсене на BPM системи в трудна икономическа обстановка е естествено. Това е софтуер, който веднага показва слабите места в бизнес процесите на фирмата. Ако имате недостатъчно ефективна дейност или някой отдел забавя работата, това става ясно веднага, благодарение на BPM. В допълнение, той спомага и за подобряване на работата и повишаване на ефективността. Затова и много компании избират да закупят BPM решение в момент, когато бюджетите са ограничени и всяка спестена стотинка е важна“ – обяснява Димитър Гюлев, управител на софтуерната компания Антиподес – създател на BPM решението Antipodes.Cubes. То предлага хибриден подход, при който потребителите получават пълноценна ERP функционалност, съчетана с BPM система. Комбинацията от двете дава цялостен поглед във всеки един момент върху състоянието на фирмата, както и върху процесите, протичащи в нея.

Едно от предимствата при използването на софтуер за управление на бизнес процесите е, че той позволява да се обедини използването на различни функционалности – DMS (Document Management System), WMS (Workflow Management System), EAI (Enterprise Application Integration). Доказано е, че BPM софтуерът може да редуцира времето, необходимо за изпълнението на един процес до 85%, чрез елиминиране на времето между две последователни задачи, пълно автоматизиране на отделните стъпки от процеса, пускане на паралелно изпълнение на задачи и лимитиране на времето за изпълнение на всяка стъпка. BPM системите са от полза за всички участници – мениджърите контролират отделите си по-лесно, служителите имат ясно зададени задължения, а клиентите на компанията получават по-качествено и бързо обслужване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *