NBA променя представата за мрежовата сигурност

alexanderalexandrov5Александър Александров

NBA (Network Behavior Analysis) системите са нов клас решения за информационна сигурност, базирани на наблюдение и управление на потоците от данни в IP – базирана среда. Те отговарят на нуждата от нов тип решения, които да откриват не само предварително дефинираните заплахи, но и да са способни да се справят с всякакви бъдещи промени в нормалната работа на потоците от данни.

NBA – системите осъществяват мониторинг на потоците от данни между различните хостове и приложения в една корпоративна мрежа в реално време и откриват активностите, които не са предварително зададени или излизат извън обхвата на нормалната дейност на мрежата. Те могат да наблюдават и записват тенденциите в използването на мрежовия капацитет, както и в работата с различни протоколи или портове. Сред ключовите предимства на решенията за анализ на поведението на мрежите са минимизиране на времето за локализиране и решаване на проблеми, спестяване на време и ресурси в ИТ отделите на компаниите и висок коефициент на възвръщаемост на вложените в тях средства (ROI), който нараства с течение на времето. Решенията за Network Behavior Analysis добавят допълнителна стойност към фирмената мрежова инфраструктура, позволявайки своевременно извършване на одит, както и нейното оптимално развитие и бъдещи промени.

У нас първата компания, предложила NBA – решения, е системният интегратор eFellows, който е в партньорски взаимоотношения с американската Lancope и предлага нейната система Stealth Watch, внедрена в стотици мрежи по света. Архитектурата на StealthWatch включва шест основни дейности: мониторинг на мрежата; сравнение на нормалното поведение на мрежата с потенциалните аномалии в трафика; дефиниране на конкретни заплахи за сигурността и тяхното приоритизиране; своевременен отговор на атаките; оптимизация на мрежата и увеличаване на нейната производителност, както и създаване на доклади относно работата на мрежата и сигурността.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *