Несъстоятелност на търговски дружества

Несъстоятелността е един от най-сложните етапи от живота на търговското дружество. Това е моментът, в който търговецът е принуден да прекъсне своята дейност, тъй като не може да посреща задълженията си към контрагенти. Законодателят е предвидил и възможност за оздравяване на дружеството, ако фактическите обстоятелства го позволяват. Целта на комплицираната процедура е да се осигури…

Виж повече