Българска компания разработва уникален иновативен продукт за управление на информацията

Компанията „Сървис Уан” ЕООД обяви готовността си тази година да представи иновативно решение за управление, структуриране, категоризация и контрол на достъпа и управление на жизнения цикъл на информацията. Решението MFS се разработва от екип от експерти, включващ икономически консултанти, експерт НИРД, софтуерни архитекти и разработчици. Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0206-С0001/12.11.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”.
Проучванията на научните източници и на пазара показват липсата на съществуващо адекватно решение за управлението на информацията, а в същото време бизнесът изпитва все по-голяма нужда бързо, лесно и надеждно да съхранява и управлява все по-големите масиви от данни, които се генерират.

В отговор екипът на „Сървис Уан” разработва иновативната софтуерна система за управление на папки с електронни файлове, реализираща инструментариум, позволяващ свобода и възможност за гъвкав подход на потребителя, при подреждане, архивиране, извличане и обработка, търсене и контролиране на достъпа до информацията в електронни папки с множество файлове, разположени на различни места, като се използва централизиран, унифициран интерфейс.Системата комбинира функционалности, присъщи на системи като SharePoint и е с доказан потенциал за развитие.

Основните възможности на иновативната софтуерна система включват: поддръжка на локални, мрежови и облачни услуги за съхранение на файлове; централизирано управление на организацията и категоризацията на папките с файлове; съхранение на разнообразни, свободно дефинирани от потребителите допълнителни мета-данни за папките, които не се поддържат стандартно от файловите системи; възможност за създаване на множество виртуални йерархични структури от папки; централизирано управление на съхранението и автоматизация на жизнения цикъл на папките и файловете, базирано на бизнес правила и/или допълнителните мета-данни, дефинирани от потребителите; централизирано управление на правата за достъп до папките и файловете чрез опростен и достъпен интерфейс, подходящ не само за системни администратори; централизирано управление на офлайн папки и синхронизацията им; осигуряване на разнообразни справки и известяване за определени събития във връзка с папките.

Проектът се реализира в рамките на 22 месеца и е на обща стойност около 420 хил. лева, от които сумата на безвъзмездната помощ приблизително е 377 хил. лева.  Очаква се да приключи през месец септември 2014 г. и решението да е готово за позициониране на пазара още в началото на 2015г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *